Company History

1986

1986

บริษัท จิราพรฟู๊ด จำกัด (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งโดย คุณจิราพร พงศ์รุจิกรพันธ์ เริ่มธุรกิจโดยการจำหน่ายกล้วยตาก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 ด้วยรูปแบบการดาเนินธุรกิจแบบครัวเรือนขนาดเล็ก โดยอาศัย วิถีภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนตำบลบางกระทุ่ม ที่เป็นที่รู้จัก และมีเชื่อเสียงในด้านการแปรรูป “กล้วยน้ำว้า” มาเป็น “กล้วยตาก”

ด้วยความใส่ใจในเรื่องของคุณภาพของสินค้ามาเป็นอันดับแรก ทำให้ธุรกิจมีการขยายตัวและเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

2010

2010

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนในนาม “ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพรฟู๊ด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เริ่มมีการัฒนาในเรื่องของ บรรจุภัณฑ์ และกระบวนการผลิต ให้ได้คุณภาพ ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคและความต้องการตลาดมากขึ้น

ปัจจุบันได้มีการนำ นวัตกรรม มาปรับปรุงในเรื่องการผลิต เพื่อลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค โดยการตากกล้วยด้วย โรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกรีนเฮ้าส์ หรือ ที่รู้จักกัน ในชื่อ พาราโบราโดม โดยปัจจุบัน เรามีโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยจำนวนรวมทั้งสิ้น 10 โดม

2012

2012

คุณจิราพร พงศ์รุจิกรพันธ์ ได้เริ่มแนวคิดและศึกษาการทำเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง โดยรวมสมาชิกที่สนใจ จัดตั้ง กลุ่ม “กล้วย Organic” มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เกษตรอินทรีย์ให้แก่สมาชิกทุกคน

2013

2013

สวนกล้วยออแกนิค ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาย IFOAM และ IFOAM-EU

2017

2017

บริษัทฯ ได้นำพืชผลของเกษตรกร ที่อยู่ในท้องถิ่นของเรา รวมถึง พื้นที่ใกล้เคียง ที่มีอยู่มากมาย มาเพิ่มมูลค่า โดยเลือกใช้กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง ที่มีผิวสวยเนื้อละเอียด นำมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เป็น “กล้วยอบเนย”

และต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เช่น มันและฟักทอง เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้และการจ้างงานให้แก่กลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่น และกลายเป็นของฝากจากจังหวัดพิษณุโลก

Vision & Mission

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าจากกล้วยของประเทศ ขับเคลื่อนและพัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัยและความคิดสร้างสรรค์

พันธกิจ

  1. มุ่งพัฒนาสินค้าด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์ โดยใช้งานวิจัยเป็นตัวพัฒนา
  2. พัฒนาและผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
  3.  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากรในองค์กรด้วยวัฒนธรรมที่เป็นไปด้วยความมุ่งมั่น สู่ความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  4. นำเสนอผลิตถัณฑ์ที่มีคุณภาพ เน้นคุณค่าและสุขภาพที่ดี มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

Company Overview

สวนของเรา และเกษตรกรในเครือข่าย

เนื้อที่รวมกว่า 1,500 ไร่

110days-solardried-banana-organic-original-flavor-jiraporn-กล้วยตาก

เราเฝ้ารอ 110 วัน

เราวิจัยและพัฒนา จนได้ข้อสรุปว่า .. อายุของกล้วยที่เหมาะสำหรับนำมาผลิตกล้วยตากมากที่สุด คือ กล้วยน้ำว้า อายุ 110 วัน (นับจากวันตัดเครือ)

(ภาพ กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง)

โรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม)

รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 โดม
โดย 1 โดม สามารถรองรับกำลังการผลิตได้กว่า 2.5 ตัน/ครั้ง

ผ่านกระบวนการตากอย่างใส่ใจ 4-5 วัน

ภายใต้การเฝ้าติดตามอุณหภูมิและระดับความชื้นอย่างใกล้ชิด จนได้ระดับความชื้นที่เหมาะสม ที่เราได้ทำการวิจัยวจนได้ข้อสรุปที่จะช่วยรักษาความหอม นุ่ม อร่อย และปริมาณสารอาหารที่เหมาะสม รวมถึงยืดอายุสำหรับการถนอมอาหารและเก็บรักษาให้นานขึ้น

กระบวนการเคลือบรสชาติต่าง ๆ

ผ่านการวิจัยและพัฒนาจนได้สูตรลับการเคลือบของเรา ที่เหมาะสม ลงตัว สามารถเคลือบได้ทั่วทั้งลูกกล้วยตาก

พร้อมสำหรับการจัดจำหน่ายทั่วประเทศและต่างประเทศ

จัดจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำภายในประเทศ และร้านค้าพันธมิตรในต่างประเทศ

ตัวแทนจำหน่ายของเรา

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษา พัฒนาสัมคม และชุมชน

Standard and Certificate

GMP

HACCP

HALAL

COF

I-FOAM EU

FDA