เกี่ยวกับ กล้วยตากจิราพร (บริษัท จิราพรฟู๊ด จำกัด)

แนะนำบริษัท

พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2529

บริษัท จิราพรฟู๊ด จำกัด (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งโดย คุณจิราพร พงศ์รุจิกรพันธ์ เริ่มธุรกิจโดยการจำหน่ายกล้วยตาก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 ด้วยรูปแบบการดาเนินธุรกิจแบบครัวเรือนขนาดเล็ก โดยอาศัย วิถีภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนตำบลบางกระทุ่ม ที่เป็นที่รู้จัก และมีเชื่อเสียงในด้านการแปรรูป “กล้วยน้ำว้า” มาเป็น “กล้วยตาก”

ด้วยความใส่ใจในเรื่องของคุณภาพของสินค้ามาเป็นอันดับแรก ทำให้ธุรกิจมีการขยายตัวและเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2553

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนในนาม “ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพรฟู๊ด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เริ่มมีการัฒนาในเรื่องของ บรรจุภัณฑ์ และกระบวนการผลิต ให้ได้คุณภาพ ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคและความต้องการตลาดมากขึ้น

ปัจจุบันได้มีการนำ นวัตกรรม มาปรับปรุงในเรื่องการผลิต เพื่อลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค โดยการตากกล้วยด้วย โรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกรีนเฮ้าส์ หรือ ที่รู้จักกัน ในชื่อ พาราโบราโดม โดยปัจจุบัน เรามีโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยจำนวนรวมทั้งสิ้น 10 โดม

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

คุณจิราพร พงศ์รุจิกรพันธ์ ได้เริ่มแนวคิดและศึกษาการทำเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง โดยรวมสมาชิกที่สนใจ จัดตั้ง กลุ่ม “กล้วย Organic” มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เกษตรอินทรีย์ให้แก่สมาชิกทุกคน

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556

สวนกล้วยออแกนิค ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาย IFOAM และ IFOAM-EU

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

บริษัทฯ ได้นำพืชผลของเกษตรกร ที่อยู่ในท้องถิ่นของเรา รวมถึง พื้นที่ใกล้เคียง ที่มีอยู่มากมาย มาเพิ่มมูลค่า โดยเลือกใช้กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง ที่มีผิวสวยเนื้อละเอียด นำมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เป็น “กล้วยอบเนย”

และต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เช่น มันและฟักทอง เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้และการจ้างงานให้แก่กลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่น และกลายเป็นของฝากจากจังหวัดพิษณุโลก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าจากกล้วยของประเทศ ขับเคลื่อนและพัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัยและความคิดสร้างสรรค์

พันธกิจ

พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนาสินค้าด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์ โดยใช้งานวิจัยเป็นตัวพัฒนา
2.พัฒนาและผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3.ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากรในองค์กรด้วยวัฒนธรรมที่เป็นไปด้วยความมุ่งมั่น สู่ความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4.นำเสนอผลิตถัณฑ์ที่มีคุณภาพ เน้นคุณค่าและสุขภาพที่ดี มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

สวนของเรา และเกษตรกรในเครือข่าย

เนื้อที่รวมกว่า 1,500 ไร่

110days-solardried-banana-organic-original-flavor-jiraporn-กล้วยตาก

เราเฝ้ารอ 110 วัน

เราวิจัยและพัฒนา จนได้ข้อสรุปว่า .. อายุของกล้วยที่เหมาะสำหรับนำมาผลิตกล้วยตากมากที่สุด คือ กล้วยน้ำว้า อายุ 110 วัน (นับจากวันตัดเครือ)

(ภาพ กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง)

โรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม)

รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 โดม
โดย 1 โดม สามารถรองรับกำลังการผลิตได้กว่า 2.5 ตัน/ครั้ง

ผ่านกระบวนการตากอย่างใส่ใจ 4-5 วัน

ภายใต้การเฝ้าติดตามอุณหภูมิและระดับความชื้นอย่างใกล้ชิด จนได้ระดับความชื้นที่เหมาะสม ที่เราได้ทำการวิจัยวจนได้ข้อสรุปที่จะช่วยรักษาความหอม นุ่ม อร่อย และปริมาณสารอาหารที่เหมาะสม รวมถึงยืดอายุสำหรับการถนอมอาหารและเก็บรักษาให้นานขึ้น

กระบวนการเคลือบรสชาติต่าง ๆ

ผ่านการวิจัยและพัฒนาจนได้สูตรลับการเคลือบของเรา ที่เหมาะสม ลงตัว สามารถเคลือบได้ทั่วทั้งลูกกล้วยตาก

พร้อมสำหรับการจัดจำหน่ายทั่วประเทศและต่างประเทศ

จัดจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำภายในประเทศ และร้านค้าพันธมิตรในต่างประเทศ

ตัวแทนจำหน่ายของเรา

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษา พัฒนาสัมคม และชุมชน

GMP

HACCP

HALAL

COF

I-FOAM EU

FDA